researchers
HOME | Researchers | Researchers List

Researchers List

 


Fluids Engineering & Hull Design

 
 
 
 

Masaru Tsujimoto
Kunihiro Hoshino
Chiharu Kawakita
Haruhito Shimoda
Kenichi Kume
Hideki Kawashima 
 


Fluids Engineering & Ship Performance Evaluation

 
 
 
 

Nobuyuki Hirata
Michio Ueno
Harukuni Taguchi
Hideki Miyazaki
Yusuke Tahara
Kunihide Ohashi


Structural Strength Evaluation

 
 
 
 
LinkIconTo this Dpartment

Hiroshi Ochi
Yasuhira Yamada
Masaru Hirakata
Chikahisa Murakami
Masayoshi Oka
 


Core Manufacturing Technology

 
 
 

Toshio Niwa
Fumiaki Tanigawa
Toshiaki Iwata
Shinobu Sugasawa
Atsushi Takada
 


Marine Environment & Engine System

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LinkIconTo this Department

Kazuyoshi Harumi
Koichi Hirata
Michihiro Kameyama
Hideyuki Shirota
Chiori Takahashi
Masahide Takagi
Sumito Nishio
Hidenori Sekiguchi
Ryuji Kojima
Hirotomo Ando
Masaki Adachi
Akiko Masuda
Atsuto Ohashi
 


Knowledge & Data System

 
 
 
 
 
 

Takahiro Majima
Keiko Miyazaki
Hiroshi Matsukura
Kenjiro Hikida
Yasuyuki Niwa
Makiko Minami
Hiroyuki Kosaka
 


Marine Risk Assessment

 
 
 
LinkIconTo this Department

Junji Fukudo
Hideyuki Oka
Akihiko Matsuoka
HIroko Ito
Yoshihiro Hirao
 


Ocean Engineering

 
 
 
 
 
 
LinkIconTo this Department

Sotaro Masanobu
Katsuya Maeda
Kazuhiro Yukawa
Joji Yamamoto
Masakatsu Saito
Ichihiko Takahashi
Yasuharu Nakajima
 


Offshore Energy & Underwater Technology

 
 
 
 
 

Shunji Inoue
Toshifumi Fujiwara
Kangsoo Kim
Masahiko Sasano
Kentaroh Kokubun
Motonobu Imasato
 


Marine Accident Anilysis Center

Center for International Cooperation