top bar
Research Group and Staff List


Environment-Harmonizing Processing Group
Yoshiteru TANAKA
Kenichi KATSUMATA
Masaaki SAKUMA
Ken NARUSE
Tomoaki IWATA
Takahiro ANDO
Mutsunao MURAKAMI
Kohei MATSUO
Shinya HAYASHI
Yuki KOBAYASHI
Environment Assessment Group
Kiyoshi SHIBATA
Atsuto OHASHI
Michihiro KAMEYAMA
Ryuji KOJIMA
Sumito NISHIO
Katsuhide HIRAOKA
Masaaki FUKUMOTO
Hiroaki TAUCHI
Shigeji TSUKAHARA
Marine Pollution Prevention Group
Shoichi HARA
Koichi UEDA
Takako KURODA
Toshiaki SHIBATA
Kunihiro HOSHINO
Takahiro MAJIMA
Osamu MIYATA
Yoshitaka YAMAGUCHI
Kenji YAMAKAWA
Emission Control and Evaluation Group
Masaru IKAME
Eiko ISHIMURA
Masaaki KIKUCHI
Masahide TAKAGI
Kazuo HATORI
Takeyuki KISHI
Kazuyoshi HARUMI
Koichi HIRATA
Remote Sensing Group
Kazuo Hitomi
Yoshinori IKEMOTO
Nobuo KIRIYA
Hiroshi YAMANOUCHI
Kunihiro HOSHINO (subsidiary)
Masahiko SASANO
Susumu YAMAGISHI (guest researcher)

[ Environment and Energy Department ] [ NMRI HOME ]
bottom bar